Umożliwiamy naszym Klientom wybór  instalacji oprogramowania na własnych serwerach lub skorzystanie z Chmury, gdzie zapewniamy dostęp do zaawansowanych rozwiązań informatycznych bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na własne serwery, licencje i usługi z tym związane.

 1. Obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
 2. Obsługa ksiąg rachunkowych.
 3. Ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
 4. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 5. Podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 6. Wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 7. Wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych)  oraz podatek VAT.
 8. Rozliczenia wielowalutowe (EUR – USD oraz PLN – WALUTA )
 9. kompensaty wielowalutowe;
 10. ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 11. Integracja z programami linii GT oraz NEXO.
 12. Możliwość definiowania własnych rodzajów rozrachunków.